รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
          เนื่องจากเอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำมาให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองทางการไทยจึงจะยอมรับ ทางบริษัทจึงจัดให้มีการบริการแปลและรับรองเอกสาร ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ สถานฑูต ทบวงมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
  • ใบสำคัญการสมรส
  • ใบสำคัญการศึกษา
  • สูติบัตร
  • มรณบัตร
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
          โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านภาษาที่มีความชำนาญในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระในการติดต่อรวมถึงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านอีกทางหนึ่ง  
 
 
 
 

 
 
 

  
Home Thai English China