รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
          ในการประชุม/สัมมนานั้น จำเป็นต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่จดรายงานการประชุม โดยทำหน้าที่ในการจดบันทึกการประชุมอย่างละเอียด แล้วจึงนำไปเรียบเรียง จัดพิมพ์ให้กับผู้จัดงานการประชุม/สัมมนา ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาและมีความชำนาญในการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นอย่างดี ทางบริษัทจึงคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพในการทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุม ซึ่งผ่านประสบการณ์การประชุมในระดับสากลรวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Home Thai English China