รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
          ในการจัดงานประชุมต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น ทางบริษัทจึงมีบุคลากรที่พร้อมทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ซึ่งผ่านการประสานงานในการประชุม/สัมมนาในระดับสากลรวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 

  
Home Thai English China