รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
          บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการงานแปลเอกสารที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ โดยนักแปลหลายเชื้อชาติผู้เป็นเจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์ในการเลือกใช้คำและปรุงแต่งภาษาให้สละลวย รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ด้านกฎหมาย การบัญชีการตลาด คอมพิวเตอร์ การแพทย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ฯลฯ ซึ่งสามารถแปลเอกสารได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ โดยประเภทของงานแปลภาษามีดังนี้  
  • งานแปลเอกสารทั่วไป
  • งานแปลเอกสารเชิงเทคนิค
  • งานบรรณาธิการภาษา
 
 
 

  
Home Thai English China